تحقیق تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي و کيوی فروت

دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی
توضیحات:
تحقیق با موضوع تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي و کيوي فروت، در قالب word و در 132 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:
يكي از ويژگيهاي يك برنامه توسعه اجتماعي – اقتصادي خوب اين است كه آن برنامه در خدمت تأمين نيازهاي واقعي مردم و رفاه و آسايش آنان باشد بنابراين برنامه‌هاي توسعه كشاورزي نيز مي‌بايد رفاه و آسايش بيشتر جامعه كشاورزي را در نظر داشته باشد . در واقع آموزش و ترويج كشاورزي يكي از پيش نيازهاي اصلي براي تحقق هدف مذكور در توسعه كشاورزي مي‌باشد. اين آموزشها اگر بر اساس يك برنامه نياز سنجي و مشكل يابي دقيق طراحي و به اجرا درآيند مي‌توانند مستقيم و غير مستقيم بر رفاه خانوارهاي روستايي و به طور كلي كشاورزان تأثير گذار باشند. لذا نياز سنجي آموزشي اولين گامي است كه مي‌بايد در طراحي برنامه‌هاي آموزش و ترويج كشاورزي برداشته شود و اين فرآيند داراي اصول خاص خود بوده و به كمك روشهاي خاصي تحقق مي‌يابد.
از اين رو با توجه به موضوع تحقيق كه بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي كيويكاران استان مازندارن (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) مي‌باشد جهت اثربخشي آموزش اين افراد مي‌بايست از نيازهاي آنان آگاه شده تا از اين طريق با افزايش دانش فني در زمينه كاشت ، داشت و برداشت كيوي بتوان در جهت توسعه هر چه بيشتر اين محصول هم از لحاظ كمي و هم كيفي اقدام نمود.

2-1-2 – مفهوم نياز
مفهوم نياز يكي از وسيعترين و پركاربردترين واژه‌هايي است كه در حوزه‌هاي مختلف آموزشي وخدمات اجتماعي متداول است . در واقع نياز مفهومي است پيچيده و داراي ابعاد گوناگون كه درباره‌ آن هيچگونه تعريف منحصر به فردي كه مورد پذيرش همگان باشد وجود ندارد و فهم آن بستگي به اين دارد كه اين امر را در كدام يك از شاخه‌هاي علوم بشري و براي چه تحقيقي مورد بررسي قرار داده و از آن چه استفاده‌اي مي‌كنيم هر كدام از علوم مختلف از ديدگاه خود به نيازها پرداخته‌اند به عنوان مثال فيزيولوژيست‌ها به بعد فيزيولوژيكي ، روانشناسان به بعد رواني، جامعه شناسان به بعد اجتماعي نيازها پرداخته و اقتصاد دانان در چارچوب تقاضاي مشتريان نيازها را مورد مطالعه قرار مي‌دهند (مختاری آبكناري ، 1382 ، ص 24).
با توجه به مفاهيم نياز تعاريف متعددي نيز در اين زمينه وجود دارد كه در ذيل به تعدادي از آنها مي‌پردازيم: به نظر ملك محمدي (1372 )، نياز عبارت است از كمبود يا نبود چيزي در فرد كه مي‌بايد آن را تكميل كند و يا تأئيد كند تا به وضع مطلوب‌تري برسد.
بر اساس تعريف ارائه شده توسط آتكينسون و همكاران (Atkinson et al, 1996) نياز عبارت است از هرگونه فقدان يا كمبود احساس شده توسط فرد كه مغاير با رفاه او باشد به عبارت ديگر نياز اشاره به فقدانها و كمبودهاي احساس شده توسط فرد دارد كه اگر برطرف شود موجب افزايش رفاه و آسايش او مي‌گردد (شعبانعلي فمي ، 1380 ، ص 38).
از ديدگاه ري (Ray,1991) نياز بر فاصله بين آنچه كه هست، وضع موجود و آنچه كه بايد باشد، وضع مطلوب دلالت دارد . در مطالعه وضع موجود داده‌ها وحقايق پيرامون مانند نگرشها ، دانش ، وضع زندگي مردم ، سطح توليدات آنها و ساير عوامل فيزيكي، گردآوري و تجزيه و تحليل مي‌گردند. همچنين «آنچه كه مي‌تواند باشد» معمولادر نتايج كارهاي تحقيقاتي منعكس مي‌گردد. در بسياري از حالتها اين يك وضعيت ايده آل و آرماني را ترسيم مي‌كند كه ممكن است توسط بسياري از مردم قابل دستيابي نباشد (همان منبع).
لذا بنابر آنچه كه گفته شد مي‌توان مفهوم نياز را در مجموع به تلاش جهت كاهش اختلاف بين وضع موجود فعلي و وضع مطلوب آينده اطلاق كرد (فهيمي ، 1383 ، ص 14).

فهرست مطالب:
2-1- بخش اول: تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي
2-1-1- مقدمه
2-1-2- مفهوم نياز
2-1-2-1- ويژگيهاي نيازهاي انساني
2-1-2-2- طبقه بندي نيازها
2-1-3- مفهوم آموزش
2-1-3-1- طبقه بندي نظامهاي آموزشي
2-1-3-2- نقش نظامهاي آموزشي
2-1-3-3- اصول آموزش
2-1-3-4- مزايا و فوايد آموزش
2-1-4- تعاريف مختلف ترويج کشاورزي
2-1-4-1- اهداف آموزش ترويجي
2-1-4-2- اصول آموزش ترويجي
2-1-4-3- اهميت و ويژگيهاي آموزش ترويج کشاورزي
2-1-5- مفهوم نياز آموزشي- ترويجي
2-1-5-1- انواع نياز آموزشي
2-1-5-2- اولويت بندي نيازهاي آموزشي
2-1-6- نياز سنجي
2-1-6-1- تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي
2-1-6-2- ضرورت و مزاياي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي
2-1-6-3- قلمرو نيازسنجي در برنامه هاي آموزشي - ترويجي
2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي
2-1-6-5- اهداف تعيين نيازهاي آموزشي
2-1-6-6- ويژگيهاي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي
2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي
2-1-6-8- مراحل تعيين نيازهاي آموزشي
2-1-6-9- روشهاي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي
2-2- بخش دوم: کيوي فروت
2-2-1- مقدمه
2-2-2- مبدأ و تاريخچه کيوي در جهان
2-2-3- توليد جهاني کيوي
2-2-4- صادرات جهاني کيوي
2-2-5- سابقه و موقعيت کيوي در ايران
2-2-6- توليد کيوي در ايران
2-2-7- صادرات کيوي در ايران
2-2-8- مشخصات گياه شناسي کيوي
2-2-8-1- تعداد کروموزومها
2-2-8-2- ريشه ها
2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها
2-2-8-4- برگها
2-2-8-5- جوانه ها
2-2-8-6- گلها
2-2-8-7- ميوه و بذر
2-2-9- واريته هاي معروف کيوي
2-2-9-1- واريته هاي ماده
2-2-9-2- واريته هاي نر
2-2-10- آب و هوا و شرايط اقليمي مورد نياز کيوي
2-2-10-1- بارندگي
2-2-10-2- نور خورشيد
2-2-10-3- نياز سرمايي
2-2-10-4- خاک
2-2-11- روشهاي مختلف تکثير کيوي
2-2-11-1- ازدياد از طريق بذر
2-2-11-2- ازدياد از طريق قلمه
2-2-11-3- ازدياد از طريق پيوند
2-2-11-4- ازدياد از طريق کشت بافت
2-2-12- عمليات احداث باغ کيوي
2-2-12-1- شرايط احداث باغ
2-2-12-2- باد شکن
2-2-12-3- داربست و انواع آن
2-2-13- عمليات کاشت کيوي
2-2-13-1- آماده سازي خاک
2-2-13-2- کود دهي
2-2-13-3- طراحي کاشت درختان کيوي فروت
2-2-13-4- انتقال نهالها به زمين اصلي
2-2-13-5- زمان انتقال نهالها
2-2-13-6- فواصل کاشت
2-2-14- عمليات داشت کيوي
2-2-14-1- هدايت و مراقبت از نهالها
2-2-14-2- آبياري
2-2-14-3- هرس
2-2-14-4- تغذيه گياه
2-2-14-5- مبارزه با علفهاي هرز
2-2-15- آفات و بيماريهاي مهم کيوي و خسارات ناشي از عوامل طبيعي
2-2-15-1- آفات
2-2-15-2- بيماريها
2-2-15-3- خسارات ناشي از عوامل طبيعي
2-2-16- عمليات برداشت و انبار داري کيوي
2-2-16-1- برداشت کيوي
2-2-16-2- انبارداري کيوي
2-2-17- ارزش غذايي و فرآورده هاي کيوي
2-2-17-1- ارزش غذايي کيوي فروت
2-2-17-2- فرآورده هاي کيوي فروت
2-2-18- محاسبه اقتصادي براي احداث يک باغ کيوي
2-3- بخش سوم: ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي - ترويجي کيويکاران
2-3-1- کيويکاران
2-3-2- لزوم اهميت آموزش کيويکاران
2-3-3- ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي - ترويجي کيويکاران
2-4- بخش چهارم: مروري بر سوابق و مطالعات انجام يافته در زمينه تحقيق
2-4-1- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در جهان
2-4-2- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در ايران

رفرنس درون متنی دارد
منابع
دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی

تعداد مشاهده: 8159 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 132

حجم فایل:6,092 کیلوبایت

 قیمت: 13,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل Word و در 132 صفحه، قابل ویرایش.